Druhy pojištěníTypů pojištění, která si u nás můžeme sjednat, existuje velké množství. Patří mezi ně různé druhy pojištění osob (např. pojištění důchodové, nemocenské nebo úrazové), dále pojištění majetku (např. pojištění domácnosti, nemovitosti či živelné pojištění) nebo pojištění zájmu. Podle účasti pak pojištění rozdělujeme na pojištění, které je ze zákona povinné (např. zdravotní a sociální pojištění). a pojištění dobrovolné. Rozlišujeme také pojištění podle pojišťovny a to na veřejnoprávní a soukromoprávní. Jednotlivé druhy pojištění u nás nabízejí pojišťovny. Vybrat si můžeme z bohaté nabídky pojišťoven, mezi kterými jsou jak české, tak zahraniční společnosti. Největší pojišťovnou u nás je Česká pojišťovna, která spravuje téměř deset milionů pojistných smluv. Kromě ní zde ale působí několik desítek dalších pojišťoven.

Pojištění osob

Účelem tohoto typu pojištění je poskytnutí ochrany klienta před různými nečekanými událostmi. Do této kategorie patří zdravotní pojištění, životní pojištění, cestovní pojištění a úrazové pojištění.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je jedním z nejznámějších a nejzákladnějších typů pojištění. Dělíme ho na zákonné a soukromé. Zákonné je povinné a každý člověk má ze zákona povinnost být pojištěn. Vybrat si ale můžeme z několika zdravotních pojišťoven. Co se týká placení zdravotního pojištění, tak za zaměstnance nebo důchodce jej platí stát, stejně tak pokud je člověk v evidenci úřadu práce. Pokud však člověk např. podniká nebo je nezaměstnaný a není v evidenci úřadu práce, ani nebere důchod, musí si zdravotní pojištění sám hradit – jinak mu začne vznikat dluh. Největší českou zdravotní pojišťovnou je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), ale čím dál víc lidí dává přednost i konkurenčním pojišťovnám, které jim mnohdy nabízejí lepší podmínky. Výhodou VZP je ale fakt, že s ní má uzavřeny smlouvy velká většina lékařů. Pokud jde o soukromé zdravotní pojištění, tak to je dobrovolné a můžeme se díky němu pojistit např. pro případ ztráty příjmu důsledkem nemoci nebo úrazu.

Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Životní pojištění

Existují různé typy životního pojištění, které si můžeme sjednat – např. rizikové, investiční, kapitálové, důchodové nebo flexibilní. Obecně pak životní pojištění pomáhá zmírnit důsledky nečekaných situací a zajistí blízké osoby po finanční stránce. Mezi výhody životního pojištění pak patří mimo jiné daňová úspora, kde je možné odečíst až 12 tisíc korun za rok.Důchodové pojištění

K hodně diskutovaným tématům patří v posledních letech důchodové pojištění. V České republice se důchodové pojištění skládá ze tří pilířů – základem je první pilíř, z něhož se vyplácejí důchody dnešním důchodcům. Novinkou je druhý pilíř, který zahrnuje dobrovolné důchodové spoření a do třetího pilíře patří doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Co se týká samotných důchodů, tak ty se vždy skládají ze dvou složek – tou první je základní výměra, která je pevně daná a je u všech stejná a druhou složkou je procentní výměra. Její výše se pak liší v závislosti na délce pojištění, odpracovaných letech, výši platu atd.

Cestovní pojištění

Díky cestovnímu pojištění se můžeme pojistit pro případy nemoci, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nepříjemností, které nás mohou potkat při naších cestách do zahraničních zemí. Výhodou cestovního pojištění je také možnost obrátit se na asistenční službu, která nám pomůže vyřešit naše problémy. Sjednat si cestovní pojištění můžeme různými způsoby – buď jako pouze základní pojištění, které kryje případné léčebné výlohy, nebo základní pojištění spolu s připojištěním a třetí možností je kompletní balíček.

Servis24.cz přihlášení na účet prostřednictvím oficiální stránky banky. Servis24 Internetbanking přihlášení na účet bezpečně. Servis24 přihlášení na účet je jednoduché při dodržení základních bezpečnostních pravidel. Servis24 přihlášení na účet je snadné.

Úrazové pojištění

Další druh pojištění, které si můžeme sjednat, je pojištění úrazové. To je určené nejen pro jednotlivce, ale i pro celé rodiny nebo skupiny osob. Úrazové pojištění si může sjednat skoro každý, některé pojišťovny ale mají věkové omezení a stanovují minimální, resp. maximální věk pojištěnce. Pojištění zahrnuje vyplacení pojistného plnění v situaci, kdy následkem úrazu dojde k tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. K samotné výplatě pak nedochází ihned, ale teprve po ukončení šetření úrazu – to může trvat i několik měsíců, v případě trvalých následků i několik let. Každá pojišťovna má trochu jinou definici a stejně tak se liší i rozsah pojistného plnění a další podmínky. Před sjednáním úrazového pojištění se tedy určitě vyplatí projít si nabídky více pojišťoven a teprve pak si vybrat tu, která nám nabídne nejlepší a nejvýhodnější podmínky. Mezi výhody úrazového pojištění patří např. to, že platí na celém světě nebo to, že může obsahovat i spořící složku. Naopak nevýhodou někdy mohou být různé přirážky, např. u některých typů plateb nebo u lidí, kteří provozují rizikové sporty či profese. V České republice nabízí úrazové pojištění kolem dvaceti pojišťoven, takže si můžeme vybrat z relativně široké nabídky.

Pojištění majetku

Do skupiny těchto pojištění patří např. pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, havarijní pojištění, zemědělské pojištění, pojištění zásilek, pojištění proti živelným událostem a několik dalších. Když pojišťujeme majetek, můžeme pojistit buď samostatnou věc, soubor věcí sloužících ke stejnému účelu (např. vybavení domácnosti) nebo jiný majetek (např. know-how, patenty apod.).

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se většinou týká dvou případů pojistného rizika – prvním z nich je nebezpečí krádeže nebo loupeže a druhým je riziko živelné zkázy, jako je např. zemětřesení, povodně, požáry atd. Pojištění se vždy vztahuje pouze na ty věci, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojištění domácnosti dělíme do tří kategorií podle toho, jakou si zvolíme šíři pojistné ochrany. Rozlišujeme tak standardní pojištění, nadstandardní pojištění a doplňkové připojištění domácnosti.

Standardní pojištění domácnosti je nejlevnější a lze ho sjednat relativně rychle. Hodí se především pro běžně vybavené domácnosti a pojistné plnění je zde omezeno limity. Pojistná částka není sjednávána pro každou věc zvlášť, ale pro celou domácnost dohromady. Tento typ pojištění lze sjednat nejen přímo na pobočkách jednotlivých pojišťoven, ale v některých případech i on-line přes internet.

Nadstandardní pojištění už je dražší a je určené pro domácnosti, které mají větší a hodnotnější vybavení. Oproti základnímu standardnímu pojištění už je zde možné stanovit pojistné částky pro jednotlivé věci ve výši jejich reálné ceny. Naopak nevýhodou je vyšší cena a větší administrativa (např. nutnost znaleckých posudků atd.).

Doplňkové připojištění obvykle nelze sjednat samostatně, ale pouze jako doplněk k základnímu pojištění domácnosti. Je určeno k pojištění některých více rizikových souborů věcí a rizik, pro které není určeno základní pojištění.

Co se týká výše pojistného, tak ta je u každé pojišťovny trochu jiná a závisí na mnoha různých faktorech – patří mezi ně např. úroveň vybavení domácnosti, celková cena domácnosti + vybavení, lokalita, velikost plochy domácnosti, spoluúčast pojištěného, úroveň krytí a další faktory.

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění patří mezi nejstarší typy pojištění vůbec. Sjednává se pro různé typy nemovitostí (rodinné domy, byty, chaty, chalupy atd.) a slouží zejména k zabezpečení před živelnými pohromami a dalšími riziky. Kromě nich lze ale pojištění nemovitosti sjednat i pro neživelná rizika – např. proti poškození stavby důsledkem vandalismu nebo vloupání. Výše pojištění závisí na řadě různých faktorů – např. způsobu sjednání pojištění, výši pojistné částky, typu pojištěné stavby, šíři rizik atd. Další důležitá věc je, jestli je pojištění nemovitosti sjednáno na novou nebo na časovou hodnotu. Pojištění na časovou hodnotu je levnější, ale pojistné plnění je pak nižší. Více se tak může vyplatit pojištění na novou hodnotu (u časové navíc nemusí pojistné plnění stačit na znovuobnovení pojištěné nemovitosti). Pojistná částka v případě, že dojde k pojistné události (poškození nebo zničení pojištěné stavby), se pak stanovuje různými způsoby – např. na základě výpočtu, který provádí přímo pojišťovna, na základě pojistné částky, kterou stanovil pojistník nebo na základě znaleckého posudku.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!