Důchodové pojištěníZákladní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí.

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a průběžně financované (PAYGO). Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová schémata apod. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá více než 99 % obyvatel ve věku vyšším, než je věková hranice pro nárok na starobní důchod. Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované (DC), kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je možno podle terminologie EU považovat za třetí pilíř důchodového systému. Součástí třetího pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven – zejména životního pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou. Tento pilíř však není v obsahu webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, protože jde o působnost Ministerstva financí. V členských státech EU obvyklý druhý pilíř (zaměstnavatelské penzijní systémy) v českém důchodovém systému neexistuje. Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Druhy dávek

Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody:

  • starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu),
  • invalidní,
  • vdovský a vdovecký,
  • sirotčí.

Důchod se skládá ze dvou složek, a to

  • ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a
  • z procentní výměry

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů).

 Penzijní připojištění vs. důchodové pojištění

Penzijní připojištění a důchodové pojištění jsou dva velmi rozdílné produkty, které slouží ke spoření finančních prostředků za účelem jejich využití ve stáří. Následující článek Vám ozřejmí základní rozdíly mezi nimi. V dnešní době reforem, kdy si dávkami starobního důchodu z důchodového pojištění nemůže být nikdo jistý, by měli mladí lidé myslet i na jiný způsob zajištění se na stáří. Je možné spořit si samostatně na běžném účtu, na spořícím účtu nebo pomocí speciálních produktů, které jsou přímo určené ke spoření na stáří. Jedná se o penzijní připojištění a důchodové pojištění. O těchto produktech si bohužel většina lidí stále myslí, že jsou totožné, nebo je nedokáží správně rozlišit a zařadit. Pokud se chcete dozvědět jaké jsou zmíněné rozdíly, a který produkt by Vám mohl více vyhovovat, čtěte dále.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Rozdíl mezi penzijním připojištěním a důchodovým pojištěním

Základním rozdílem mezi těmito dvěma produkty je to, že jeden z nich je produktem nejen spořícím, ale i pojistným a druhý je produkt určený pouze ke spoření. Bohužel název těchto produktů Vám moc neporadí, a tak je nutné si pamatovat následující:

  • penzijní připojištění je produkt pouze spořící, který upravuje zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
  • důchodové pojištění je produkt nejen spořící, ale i pojistný, jelikož se jedná o formu životního kapitálového nebo investičního pojištění, které bývá standardně sjednáváno na riziko pro případ dožití a smrti.

Další rozdíly jsou tedy v subjektech, které tyto produkty poskytují. Penzijní připojištění je poskytováno a spravováno penzijními fondy, které podléhají přísné legislativě a momentálně jich v ČR funguje 10. Důchodové pojištění pak poskytují běžné komerční pojišťovny a jedná se o běžný produkt životního pojištění, jež je upravováno zákonem o pojistné smlouvě. Pokud budete tento produkt v nabídkách pojišťoven hledat, většinou je pod názvem důchodové pojištění, ale pojišťovny se již netají tím, že jde o běžné životní pojištění se spořící složkou.

Kdy je vhodné některý z produktů založit

Pokud přemýšlíte, kdy byste měli založit nějaký z těchto produktů a jste již v produktivním věku (tedy máte pravidelný příjem), odpovědí je, že jste nějaký měli sjednat již dávno. Zde lze uplatnit nepopíratelnou logiku, že čím déle budete spořit, tím více budete mít v důchodovém věku peněz. Je samozřejmě možné naspořit vše například jen během 10 let, pokud počítáte s tím, že budete mít obrovské příjmy, ale člověk s příjmem průměrným potřebuje přece jen více času, aby se na stáří zajistil. A pokud si říkáte, že momentálně nemá smysl nic zakládat, že Vaše příjmy jsou příliš malé, není problém ze začátku ukládat malé částky a v případě vyšších příjmů je pak zvyšovat. Oba výše zmíněné produkty lze založit od 18 let, přičemž důchodové pojištění by mělo jít sjednat i dříve (záleží na pojišťovně).

Důchodové pojištění – charakteristika

Nyní Vám stručně představíme oba dva produkty a uvedeme důvody, proč si ten či onen založit. Jako prvním se budeme zabývat důchodovým pojištěním, které je vhodné pro ty z Vás, kteří chtějí spořit a zároveň mají potřebu být pojištěni. Nemá totiž smysl zakládat spořící produkt a pak ještě jít do pojišťovny sjednávat pojištění, když pojišťovny nabízí produkt, kterým můžete sjednat naráz oboje. V rámci tohoto pojištění je možné se pojistit proti riziku smrti, ale i dalším, které lze sjednat jako připojištění (např. riziko invalidity, pobytu v nemocnici, trvalé následky úrazu a mnoho dalších). Kromě sjednaného pojištění pak budete v jednotlivých platbách pojistného hradit i sjednanou spořící složku, která se Vám bude v průběhu let zhodnocovat. Pojistné je zpravidla nutno hradit jednou měsíčně, ale zde záleží na konkrétních podmínkách pojišťovny.

Výplata spořící složky

Zhodnocená spořící složka Vám bude vyplacena po dosažení určitého – předem sjednaného – věku. Standardně se sjednává na věk 60 let, ale je možné, že se hranice již brzy posune nahoru kvůli zvyšování věku odchodu do důchodu. Peníze Vám budou vyplaceny buď jednorázově, nebo pravidelně ve formě renty. Je samozřejmě možné pojištění vypovědět a zrušit i před sjednanou dobou, ale v tom případě téměř jistě přijdete o část peněz. Co se týče ostatních sjednaných pojištění, jejich plnění je vyplaceno v případě, že dojde k pojistné události. Tedy např. pokud je sjednáno pojištění pobytu v nemocnici a k takovému pobytu opravdu dojde, má pojištěný nárok na výplatu sjednaného pojistného plnění.

Penzijní připojištění – charakteristika

Penzijní připojištění je čistě spořícím produktem a je tedy vhodné pro ty, kteří již nějaké pojištění sjednané mají, nebo o žádné jednoduše nestojí. Vzhledem k tomu, že zde tedy není žádná pojistná složka, která by ubírala z ukládaných peněz, jste schopni naspořit během stejného období mnohem více. Všechny peníze, které do připojištění vložíte, Vám budou na konci vráceny, a to ještě navýšené o zhodnocení a o státní příspěvek, který může při měsíční úložce 500 Kč činit ročně 1 800 Kč (maximum).

Výplata penzijního připojištění

Aby Vám mohla být naspořená část i se zhodnocením a státním příspěvkem vyplacena, musíte splnit dvě základní podmínky: musí Vám být minimálně 60 let a doba trvání penzijního připojištění je minimálně 5 let.Výplata pak probíhá buď postupně ve formě penze, nebo jednorázově.

Rozdíly v přispívání

Penzijní připojištění je upraveno tak, že na něj může přispívat kdokoliv (tedy Vy, Váš zaměstnavatel či jiná osoba). Avšak výše státního příspěvku se neodvíjí od příspěvků zaměstnavatele. Na důchodové pojištění může prakticky přispívat také kdokoliv, pojišťovna nekontroluje, zda peníze chodí z Vašeho účtu, či z účtu někoho jiného.

Rozdíly v uzavření

Rozdíly jsou i ve způsobu uzavírání a zejména v počtu smluv. Smlouvu na penzijní připojištění můžete mít jen jednu a můžete ji uzavřít nejdříve v 18 letech. Co se týče důchodového pojištění, zde není počet smluv omezen – záleží pouze na tom, kolik jste jich schopni platit. Podmínka minimálního věku závisí na pojišťovně a některé umožňují za účasti zákonného zástupce uzavřít pojištění i osobám mladším 18 let.

Daňové zvýhodnění

Oba tyto produkty skýtají určité daňové zvýhodnění – samozřejmě po splnění určitých podmínek. Pokud máte důchodové pojištění založeno alespoň na 5 let a výplata peněz je sjednána nejdříve v 60 letech, můžete si od základu daně z příjmů v daném roce odečíst zaplacené příspěvky až do výše 12 000 Kč ročně. Penzijní připojištění má podobnou výhodu, také lze odečíst až 12 000 Kč ročně, ale až od částky nad 6 000 Kč ročně. Tzn. pokud budete spořit ročně 10 000 Kč, budete si moci od základu daně z příjmů odečíst 4 000 Kč. Maximálních 12 000 Kč lze pak odečíst při roční úložce 18 000 Kč (tedy při 1 500 Kč měsíčně).

Jak se tedy rozhodnout?

Oba produkty jsou něčím zajímavé a záleží jen na Vás, zda dáváte přednost čistě spoření, nebo se chcete nechat i pojistit. Důležité je založit alespoň nějaký, jelikož jistě i ve stáří si rádi dopřejete pohodlí a nebudete se chtít omezovat.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!