Důchodové připojištěníSnad každý z nás v produktivním věku si jednou vybavil, jaké to asi bude, když budeme v důchodu. Pro některé je to možná ještě za dlouho, ale pokud člověk chce mít příjemné a klidné stáří, měl by myslet na důchodové připojištění. Právě riziko nízkého starobního důchodu lidi přinutí založit si důchodové připojištění. To si v dnešní době může dovolit opravdu každý, protože nejmenší částka, se kterou lze začít budovat důchodové připojištění je již od sto korun. Proto již záleží na každém, jakou sumou bude přispívat. Důchodové připojištění má velkou výhodu ve státních příspěvcích, a to takovou, že Vám k měsíční vložené částce přispěje 50 až 150 Kč. Mimo státní podpory jsou Vaše peníze i úročeny, proto se rozhodně vyplatí spořit. Jednou z dalších motivací, proč si založit důchodové připojištění je možnost snížit si základ daně.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Důchodové připojištění

Na trhu je široká škála, která produkty důchodového připojištění nabízí. Pojišťovna AXA, která patří mezi největší a nejoblíbenější u nás, slibuje dosažení velkých výsledků již s malými částkami, navíc budoucí klienty může zaujmout spousta výhod a benefitů. Už když si toto připojištění sjednáte po internetu, získáváte rovnou 500 Kč nebo za používání AXA karty Vám bude připisováno 1 % z jakéhokoliv nákupu. Kromě toho za zřízení a vedení u AXA nic neplatíte. Pokud si kladete otázku, zdali AXA umožňuje jednorázové vybrání důchodového připojištění, pak odpověď zní ano. V případě, že Vám vznikne nárok na výplatu důchodu, je možnosti si ho jednorázově vybrat. Nárok na výplatu důchodu, tedy důchodový věk si lehce spočítáte pomoci důchodové kalkulačky. Většina důchodových kalkulaček, které naleznete snadno na internetu, požaduje datum narození, pohlaví a žen počet dětí. Jelikož se důchodový věk neustále zvyšuje, můžete si tak aspoň orientačně zjistit jeho nástup.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění (neplést s důchodovým pojištěním) je jeden z možných způsobů ukládání peněz primárně určený k akumulaci a zhodnocování prostředků na penzi.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.Penzijní připojištění v Česku

Penzijní připojištění (nebo spíše spoření) vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků obyvatel České republiky. Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok, jednorázově). K příspěvkům klient dostává státní příspěvky, podíly na zisku fondu a může také využít daňových zvýhodnění. Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel. Penzijní připojištění si může zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky. V průběhu penzijního připojištění lze měnit výši měsíčního příspěvku, lze převést naspořené peníze včetně státních příspěvků pod jiný penzijní fond (možnost přechodu k jinému fondu se zachováním dosavadních podmínek byla pozastavena k 29. únoru 2012), je možné přerušit nebo odložit placení příspěvků, jejíchž minimální měsíční výše činí v některých případech 100 Kč. V případě zániku penzijního fondu přechází ze zákona klientovo penzijní připojištění k jiné finanční instituci, a to se všemi prostředky, které již na penzijním připojištění měl.

Penzijní připojištění je od roku 1994 speciálně upravované legislativou, především zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění, který byl od té doby již několikrát novelizován. Jednou z nejvýznamnějších novel je ta z roku 1999 (č. 170/1999 Sb.), která měla především motivovat lidi k tomu, aby na penzijní připojištění posílali více peněz, než kolik do té doby posílali. Penzijní fondy určují (podle platné legislativy) podmínky penzijního připojištění tzv. penzijními plány. Ty se v čase se zákonnými podmínkami mění. O změnu penzijního plánu, který určuje mj. výši státního příspěvku a podmínky pro zhodnocení a výběr prostředků, si podle platné legislativy musí požádat klient.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Změna od 1. 1. 2013

V rámci reformy důchodového systému bude penzijní připojištění transformováno na doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011.

Garance

Pohled na garanci jako specifikum penzijního připojištění ukazuje řadu zjevných výhod, avšak bližší pohled odhaluje i některé nevýhody, které s sebou garance přináší. Spoření v rámci penzijního připojištění nemůže být za normálních okolností nikdy prodělečné. Penzijní fond používá investice s minimálním rizikem a stabilními výnosy: převážně státní cenné papíry, dluhopisy, částečně akcie a dále termínované vklady. Problém může nastat v případě, kdy stát přestane vyplácet závazky, vyhlásí bankrot nebo se zhroutí peněžní systém. To není možné v horizontu desítek let vyloučit. Kolísání ekonomiky, převážně v období krize, tedy hospodaření penzijních fondů moc neovlivní. Pokud by ale přece jen zaznamenalo investiční portfolio daného fondu za daný rok ztrátu, odpovědnost by se přenesla na akcionáře a klientům by se nepřipsalo záporné, nýbrž nulové zhodnocení. Pravidla investování podléhají státnímu dozoru, který vykonává Česká národní banka.

Penzijní fondy jsou ze zákona povinny připsat klientům 85–95 % ze zisku dosaženého za minulý rok (5 % se povinně odvádí do rezervního fondu a o 10 % rozhoduje valná hromada). Pro další zvýšení bezpečnosti úspor jsou penzijní fondy kontrolovány ministerstvem financí, Komisí pro cenné papíry a depozitářem. Průměrné roční zhodnocení prostředků u penzijních fondů činí 2–4 %.

Státní příspěvky

Stát na penzijní připojištění přispívá státním příspěvkem podle následující tabulky:

Příspěvek účastníka (Kč) Státní příspěvek
do roku 2012 od roku 2013
100–199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč bez státního příspěvku
200–299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300–399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400–499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500–999 150 Kč
1000 a více 230 Kč

Příspěvky zaměstnavatele

Klient má možnost využít příspěvků zaměstnavatele, který za tyto příspěvky pro svého zaměstnance nemusí platit odvody na sociální a zdravotní pojištění a zároveň si je může odečíst od základu daně. Je to velmi levná forma ohodnocení a připoutání svého zaměstnance. Ne každý zaměstnavatel však tuto možnost zaměstnancům poskytuje.

Daňové úlevy

Klient si může ročně od daňového základu odečíst částku zaplacenou na penzijní připojištění, která přesahuje nejnižší částku, za kterou je poskytována nejvyšší státní podpora (tj. do roku 2012 přesahující 6000 Kč, od roku 2013 přesahující 12000 Kč), nejvýše však 12000 Kč. Tato možnost je de facto další státní podporou pro pravidelné měsíční příspěvky 501–1500 Kč do roku 2012 a 1001–2000 Kč od roku 2013; při vyšších příspěvcích se již daňový odpočet nezvyšuje. Limit odpočtu 12000 Kč ročně je společný pro penzijní připojištění i životní pojištění. Tato daňová úleva se týká jen vlastních příspěvků pojištěného.

Čerpání finančních prostředků z penzijního připojištění

Primární produkt penzijního připojištění. Nárok na výplatu starobní penze vzniká po dosažení 60 let let věku klienta a po minimálně 60 měsících placení penzijního připojištění. Ve vyplácené penzi jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení). Může být vyplacena jednorázově nebo ve formě měsíční renty.

Výsluhová penze

Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění. Je vyplácena až do výše 50 % naspořené částky. Zjednodušeně můžeme popsat spoření na penzijním připojištění jako dva souběžné proudy, kdy se celá vložená částka půlí, jedna polovina se ukládá na starobní penzi a druhá polovina na výsluhovou penzi. Starobní penzi můžeme vybrat až po dovršení 60 let, zatímco výsluhovou kdykoliv po zmíněných 15 letech spoření. Pokud si výsluhovou penzi po 15 letech nevybereme, nic se neděje. Můžeme si ji nechat společně se starobní jako finanční prostředek na důchod.

Invalidní penze

Je vyplácena doživotně. Nárok na čerpání je dán zaplacením 60 měsíčních splátek po prokázání přiznání plného invalidního důchodu. Nejedná se o vysoký příspěvek a je vyplácen až 12 měsíců po požádání.

Pozůstalostní penze

Je vyplácena na dobu neurčitou (12–120 měsíců) oprávněným osobám v případě smrti pojištěného. Nárok na její čerpání vzniká po zaplacení 36 měsíčních splátek.

Odbytné

Je výplata naspořených peněz před nárokem na starobní penzi. Vyplácí se bez státních příspěvků v případě, že penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou. Nárok na odbytné vzniká zaplacením minimálně 12 měsíčních splátek. Může být od r. 2009 (a téměř bez výjimky bylo a je) pokutováno částkou až 800 Kč strženou z aktuální hodnoty účtu v případě, kdy neuplynulo 5 let od sjednání smlouvy (opatření proti fluktuaci klientů mezi pojišťovnami).

Alternativní způsoby spoření si na důchod

Dalšími způsoby, jak dlouhodobě zhodnocovat finanční prostředky na stáří, ale bez státního příspěvku a osvobození příspěvků zaměstnavatele od povinných odvodů, jsou životní pojištění (zde je možné alespoň uplatnit odpočet zaplacených příspěvků od základu daně), pravidelné investice do podílových fondů nebo spořící účet u banky.

Přehled penzijních fondů

Tato část potřebuje aktualizaci, neboť obsahuje zastaralé informace. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ji vylepšíte, aby odrážela aktuální stav a nedávné události. Historické informace nemažte, raději je převeďte do minulého času a přesuňte je do části článku věnované dějinám.

Penzijní fond Počet aktivních účastníků
Allianz PF 115 790
Axa PF 577 082
Generali PF 29 168
ING PF 434 998
PF České pojišťovny 1 079 410
Aegon PF 11 022
ČSOB PF Progres + Zemský PF 224 674
ČSOB PF Stabilita 385 477
PF České spořitelny 634 162
PF Komerční banky 470 315
Celkem 3 962 098


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!